Nowy Testament

//Nowy Testament - mówi o przyjściu Chrystusa, który jak wierzą chrześcijanie, wypełnił boże plany zapowiedziane w proroctwie Starego Testamentu i swoją męką przypieczętował przymierze zawarte nie z jednym ludem - Żydami, ale ze wszystkimi wierzącymi, czyli z Kościołem. Świętą księgą Żydów jest zatem tylko Starym Testamentem. Wedle chrześcijan zaś obie części Biblii uzupełniają się i wzajemnie tłumaczą.
Nowy Testament składa się z 27:

nt.jpg

Księgi historyczno- biograficzne:
Ewangelia św. Mateusza
Ewangelia św Marka
Ewangelia św Łukasza
Ewangelia św. Jana
Dzieje Apostolskie
Księgi profetyczne (prorocze):
Apokalipsa św. Jana
Księgi dydaktyczne:
Listy św. Pawła do Rzymian, Koryntian, Galatów, Efezjan, Filipian, Kolosan, Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona
anonimowy list do Hebrajczyków
listy powszechne św. Jakuba, św. Piotra Apostoła, św. Jana Apostoła, św. Judy
Skrótowy podział Nowego Testamentu:
Czterech ewangelii (według św. Mateusza, św Marka, św Łukasza, św Jana)
Dziejów apostolskich
21 listów apostolskich
Apokalipsy//