Stary Testament

Stary Testament - księgi Biblii powstałe przed narodzeniem Chrystusa, pisane po hebrajsku, aramejsku i grecku. Uznawane za księgi święte zarówno przez judaizm i chrześcijaństwo (w religiach tych występują różnice w liczbie ksiąg traktowanych jako komentarze kanoniczne). Nazwa Stary Testament pochodzi stąd, że tej części Biblii przeciwstawiono jej drugą cześć, czyli Nowy Testament. Stary Testament opowiada o początkach świata i dziejach układu, który Bóg ustanowił z praojcem Izraelitów - Abrahamem, wybierając jego lud spośród wszystkich innych.
Stary Testament można podzielić na 3 części:
Księgi praw (Tora, Pięcioksiąg),
Księgi proroków,
Pisma.
Stary Testament obejmuje 46 ksiąg, które w tradycji katolickiej ze względu na charakter dzielą się na:
Księgi historyczno - badawcze:
Pięcioksiąg:
Księga Rodzaju
Księga Wyjścia
Księga Kapłańska
Księga Liczb
Księga Powtórzonego Prawa
Księgi historyczne:
Księga Jozuego
Księga Sędziów
Księga Rut
Księga Samuela
Księgi królewskie
Księgi kronik
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Księga Estery
Księgi poetyckie i mądrościowe:
Księga Hioba
Księga Psalmów
Księga przysłów
Księga Koheleta
Pieśni nad pieśniami
Księgi profetyczne(prorocze):
Czterech proroków większych
Księga Izajasza
Księga Jeremiasza (z Lamentacjami jako oddzielna księga)
Księga Ezechiela
Księga Daniela
Księgi wtórnokanoniczne:
Księga Tobiasza
Księga Judyty
Księgi Machabejskie
Księga Mądrości
Mądrość Syracha
Księga Barucha

st2.jpg